Jack 發表於
版本狀態
已完成校對

 

  閱讀古書, 2


右孫氏《周易集解》十卷。 

國朝孫星衍撰。

按:

先生字淵如,號季逑,陽湖人,乾隆五十二年 賜進士第二人,改刑部主事官至山東督糧道,事迹著撰及所刊定各書,具見阮文達《揅經室集》,所撰《神道碑》,畢秋帆《吳會英才集》稱其才思敏捷,下筆千言。既壯,折節讀書,習篆籀古文聲音訓故之學,王蘭泉《蒲褐山房詩話》稱其學以漢魏訓詁為宗,鉤深索奧。孫瑴董悅所弗能逮云。

放唐李鼎祚《周易集解》流傳至今,而是書乃襲其名,且並李氏之書與王弼之注齊列,而鋟版焉,便流覽也。竊謂李氏之書,與王弼之注,孤行之本,世所共知,仍非罕覯,茲特甄錄先生所輯,署曰《孫氏周易集解》,庶別於李氏之書,謹付剞劂焉。

李氏之書所採至三十五家之多,漢易之亡,賴以不墜,誠可寶之祕笈。先生於千餘年後,復緝是書,其搜羅之備,抉擇之精,即不必相輔而行,已覺難能可貴,以視所撰《尚書古今文義疏》,阮文達稱其積二十餘年而後成者,並足流傳不朽矣。

咸豐乙卯立秋後二日南海伍崇曜謹跋。